2024. július  12., péntek, Izabella
   
Jézus-hágó (Csíksomlyó)
Jézus-hágó (Csíksomlyó)

A Csíksomlyói Kálvária, közismert nevén a Jézus-hágó, jelenleg Erdély leghíresebb szabadtéri keresztútja, amelynek állomásait huszadik századi domborművek díszítik.

Története

A Jézus-hágó a Kissomlyó-hegy nyugati oldalának keresztekkel jelölt része, amely a fenyőerdő közötti csapáson emelkedik a hegy csúcsán lévő Salvator-kápolnáig.

A pünkösdi búcsú alkalmával a zarándokok nagy áhítattal és imádkozva járják végig a keresztútat, a Jézus kínszenvedését megjelenítő stációk keresztjei előtt. P. Boros Fortunát szerint ez a szokás egykorú lehet a búcsújárás kezdetével, de erről hiteles feljegyzés sehol sem található.

A csíksomlyói Kálvária első írásos említése 1834-ből származik. A régi fakeresztek helyére 1868 után kőkereszteket állítottak, de azokból ma már csak néhány látható. A régi stációs keresztek közül még állnak a gyergyószentmiklósi és gyergyószárhegyi egyházközségek kőkeresztjei. A fakeresztek közül a legérdekesebb búcsús kereszt a kotormányi búcsúsok 1803. június havában állított keresztje az alábbi felirattal:

Páduai Szent Antal, Isten hős sáfára,

Tekints le egedből e szent keresztfára:

Légy a híveidnek kegyes oltalmára”.

Az első világháború után, 1926-1937 között új stációs kereszteket állítottak fel, amelyeket Kovács Béla csíkzsögödi kőfaragó készített.

Az éles kövekkel borított meredek stációs út alján az 1868-ban állított nagy kőkeresztnél pünkösd hajnalán évről évre felhangzik a búcsúvezetők erőteljes hangú hívó éneke:

Jézus szenvedéseiről, bűnösök emlékezzünk.

Fájdalmas szent anyjával halálán keseregjünk.

Szánakodval és zokogval, fohászkodval

szent keresztútra medzsünk”.

/ Fikó Mihály. Lujzikalogor – 1988. /

A keresztek felállításából tökéletesen visszatükröződik a kor szelleme és a katolikus székelység korabeli helyzete.

Leírása

A keresztút állomásai

A stációk előtt magas kőkereszt áll az alábbi felirattal:

1868., hátán JAV. 1970.


I.  Stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust. - Dombormű.

Felirata: Ősi hitünk, székelységünk maradandó neve-képpen

álljon e szent emlék!. Álljon e szent téren!

Szent Tamás gyermekei a Hargitán túlról. 1926.


II.  Stáció: Jézus vállára veszi a keresztet.

Felirata: A keddi búcsúk ájtatos népe kegyelettel állítatta! Csíksomlyón 1926.


Közben kisebb kőkereszt

Felirata: Állítatá P. B. 1868.


III.  Stáció: Krisztus először roskad le a kereszt alatt. - Dombormű.

Felirata: Uram bűneink miatt kereszted elé roskadunk.

De esésed felkelésre int. Minek emlékére áll itt e szent Kereszt.

Állítatták Ditró gyermekei 1927.


Közben régi kőkereszt

Felirata: D. a J. Kr. 1935.


IV. Stáció: Jézus találkozik édesanyjával.

Felirata: A megváltás ezerkilencszázéves emlékére állítatta a Szt. K.

Hadsereg brassói  tagozatának ifjúsága s annak jótevői 1934.


V.  Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. - Dombormű.

Felirata:  Keresztet viselő Krisztusom tanítsd meg székely népemet,

hogy nagy lélekkel  hordozza keresztjét.

Állíttatta özv. B. Gábor Ádámné Szárhegy 1939.


VI.  Stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

Felirata: Állították Simó Márton korondi molnár és neje Balázs Eszter 1933.


VII.  Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel. - Dombormű

Felirata: Állítatta Fülöp István és neje Erzsébet Szászrégen 1970.

Átok kísér, gúny, gonoszság, lerogysz újra, szelid jóság.

Vállalod, mit atyád mért gyülöletünk botrányáért.

Add, hogy forrjon egybe végre szeretetben Isten népe.


Közben régi kőkereszt

Felirata: Állíttá Gy-o Szárh Kozség.


VIII.  Stáció: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. - Dombormű

Felirata: Bűnösök vagyunk. Azért rosszak gyermekeink is. 1970.

Miattatok, ne miattam hulljon a könny szakadatlan!

Önkinodra mit sem nézve így intesz a vezeklésre.

Égesd, Uram, tunyaságom, itt és ne a másvilágon.


IX.  Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszt súja alatt. - Dombormű

Felirata: Állították Korond község katolikus hívei 1939.


Közben régi kereszt

Felirata: Állítta gy-o szt. Mikló róm. fzert községe 1868.


X. Stáció: Jézust megfosztják ruhájától. - Dombormű.

Felirata: Ó meztelen Krisztus a hegytetőn, légy irgalmas vetköztetőm.

1949. VIII. 20-án Szatmári Irgalmas Nővérek. ATM.


XI. Stáció: Jézust keresztre szegezik.

Felirata: Állíttatta Ferenc József ács és neje Imre Rozália. Csíkszépviz 1942.


XII. Stáció: Jézus meghal a kereszten.

Felirata: Ezen stációt készíttette Özv. Bíró Péterné, ditrói lakos Keresztes Anna 1942.


Közben régi kereszt

Felirata: Állíttá Gyo. Szt. Miklós lat. szert. Községe 1868.


XIII. Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről. - Dombormű

Felirata: A kolozsvári katolikus hívek adománya. 1937.


XIV. Stáció: Jézus holttestét a sírba teszik.

Felirata: 1937. Hátán: Állította J. Imre zarándok

FORRÁSOK

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Békéscsaba, 1982.

P. Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Csíkszereda, 1994.

Soós Sándor: Csíksomlyó. Szentendre, 1996.

A Csíksomlyói kegytemplom és Kolostor. Csíkszereda, 2002.

Miklós József: Csíki Lexikon. Csíkszereda, 2004.

Székely László: Csíki áhítat. Budapest, s.a.

Domborművek | Emlékoszlopok | Egyház, vallás | Helyi hagyományok, szokások | Csík: Csíksomlyó (Csíkszereda)